f Zahtev za Studiju rekonstrukcije MHE Vrelo, Perućac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju rekonstrukcije MHE Vrelo, Perućac

01.08.2017

Zahtev za Studiju rekonstrukcije MHE Vrelo, Perućac

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE Vrelo, Bajina Bašta, Perućac, katastarska parcela 6/2 KO Perućac

01. 08. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku i Službeni glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće

                                               O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Elekroprivreda Srbije – Beograd“ , podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE Vrelo,  Bajina Bašta, Perućac, katastarska parcela 6/2 KO Perućac, zaveden  pod brojem 353-02-00055/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u  roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja , kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Bajina Bašta, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04,36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana

01.09.2017. godine sa početkom u 12 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne  Studije u prostorijama SO Bajina Bašta.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-mhe-vrelo-bajina-basta-perucac-katastarska-parcela-62-ko-perucac/

Povratak...