f Zahtev za Studiju za skladištenje tečnog opasnog otpada u Vladimircima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju za skladištenje tečnog opasnog otpada u Vladimircima

04.08.2017

Zahtev za Studiju za skladištenje tečnog opasnog otpada u Vladimircima

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada, KO Skupljen, SO Vladimirci

04.08. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće

                                                                O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće PUTD “Nedeljković“ d.o.o Provo podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada (ukupne površine od oko 200 m2) i to ostataka tečnih goriva i ulja, u dva rezervoara kapaciteta 2×30 m3 (sa pregradama 4×15 m3), a koji nastaje pri servisiranju, baždarenju i čišćenju rezervoara za skladištenje naftnih derivata, na na k.p. 412/6 i 412/9, KO Skupljen, SO Vladimirci, zaveden pod brojem 353-02-1443/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Vladimirci, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama SO Vladimirci, dana 08.09.2017. godine sa početkom u 1230 časova.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-skladistenje-tecnog-opasnog-otpada-ko-skupljen-so-vladimirci/

Povratak...