f СУ – Захтев за пројекат за третман папирбог отпада - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ – Захтев за пројекат за третман папирбог отпада

14.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „Хала за механички третман папирног отпада“ - „ТЕХНОПАПИР“ ДОО ЗЕМУН

14.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Инвеститор: „ТЕХНОПАПИР“ ДОО ЗЕМУН, ПЈ Суботица, Боре Станковић 37 поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Хала за механички третман папирног отпада“ заведен под бројем IV-08/I-501-282/2017, а који се планира на катастарској парцели 954 КО Стари град, улица Боре Станковић 37 (46.109454⁰, 19.667064⁰).

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, И спрат, соба 129).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања обавештења у средстивима јавног информисања у складу са чланом 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs. 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11265

Povratak...