f Zahtev - izgradnja poslovno-stambenog kompleksa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - izgradnja poslovno-stambenog kompleksa

23.08.2017

Zahtev za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa

Zahtev o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKYLINE BELGRADE

23.08.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

                                                                            O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće “ORCHID GROUP“ d.o.o, iz Beograda, Omladinskih brigada 88-90, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKYLINE BELGRADE, Kneza Miloša 90-92, na k.p.br. 1415, 1417 i 1426, KO Savski Venac, GO Savski Venac, na teritoriji grada Beograda, dana 21.08.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-413/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor:  http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-poslovno-stambenog-kompleksa-skyline-belgrade/

Povratak...