f Zahtev - postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda - Kruševac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda - Kruševac

23.08.2017

Zahtev - postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda -  Kruševac

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca

23. 08. 2017.

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta JKP za vodovod i kanalizaciju „VODOVOD KRUŠEVAC“, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  – centralno postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-za-azuriranje-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-centralno-postrojenje-za-pereciscavanje-otpadnih-voda-grada-krusevca/

Povratak...