f Zahtev - proces tehnologije rada skladištenja otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - proces tehnologije rada skladištenja otpada

24.08.2017

Zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Proces tehnologija rada privremenog skladištenja opasnog i neopasnog otpada

24. 08. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Toruk“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: : Proces tehnologija rada privremenog skladištenja opasnog i neopasnog otpada na KP 1186/1 KO Višnjica, Grad Beograd

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-proces-tehnologija-rada-privremenog-skladistenja-opasnog-i-neopasnog-otpada-na-kp-11861-ko-visnjica-grad-beograd/

Povratak...