f Zahtev - asfaltna baza Bubanj potok - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - asfaltna baza Bubanj potok

29.08.2017

Zahtev - asfaltna baza Bubanj potok

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta asfaltne baze u Bubanj potoku, pokraj regionalnog (kružnog) puta R251 Leštane – Bubanj potok

29. 08. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

                                                                O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće MBA MILjKOVIĆ d.o.o, iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 181, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta asfaltne baze u Bubanj potoku, pokraj regionalnog (kružnog) puta R251 Leštane – Bubanj potok, na kat. parcelama broj 828/2, 828/3, 1449/1, 1449/2, 1450, 1456 i 1455/1, KO Kumodraž, na teritoriji GO Voždovac, dana 16.05.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-1207/2017-16, kao i dopunu istog, dana 10.08.2017.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-asfaltne-baze-u-bubanj-potoku-pokraj-regionalnog-kruznog-puta-r251-lestane-bubanj-potok/

Povratak...