f СУ - „Индустријско-складишни комплекс“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ - „Индустријско-складишни комплекс“

29.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за пројекат „Индустријско-складишни комплекс“ носиоца пројекта “ANDEX” ДОО

 

29.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштитуи животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта „ANDEX“ DOO, Сегедински пут 110, Суботица, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „Индустријско-складишни комплекс“ заведен под бројем IV-08/I-501-332/2017, а који се планира на катастарским парцелама 3691/3; 3691/11; 3691/12; 3691/13; 3691/14; 3691/15; 3691/16; 3691/17; 3691/18; 3691/19; 3691/23; 3691/24; 3691/25; 3691/27; КО Палић, између улица Ловачке, 41 Нове, Палмине и северноисточне границе грађевинског рејона у Суботици (46.1133467 ; 19.7556014).

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11303

Povratak...