f Zahtev - skladište otpada u Staroj Pazovi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - skladište otpada u Staroj Pazovi

29.08.2017

Zahtev  - skladište otpada u Staroj Pazovi

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada, na kat. parceli broj 4874, KO Stara Pazova, na teritoriji SO Stara Pazova

29. 08. 2017.

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, “REMEO“ d.o.o, iz Beograda, Maglajska 24, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada, na kat. parceli broj 4874, KO Stara Pazova, na teritoriji SO Stara Pazova, dana 22.08.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-420/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-adaptacije-poslovno-magacinskog-objekta-u-skladiste-opasnog-i-neopasnog-otpada-na-kat-parceli-broj-4874/

Povratak...