f СУ - „Индустријско-складишни комплекс“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ - „Индустријско-складишни комплекс“

31.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ за пројекат „Складиште хемикалија“ носиоца пројекта „IMLEK“АД

31.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

за пројекат „Складиште хемикалија“, на катастарској парцели 36153/1 КО Доњи град (46.064346°, 19.686361°), носиоца пројекта „ИМЛЕК“ АД, Индустријско насеље бб, Падинска скела, Београд.


Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-266-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11309

Povratak...