f Zahtev za ažuriranje Studije za proizvodnju kamene vune - Surdulica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za ažuriranje Studije za proizvodnju kamene vune - Surdulica

14.09.2017

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica

14. septembar 2017.

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta KNAUFINSULATION DOO iz Surdulice, Naselje Belo polje bb, podneo je Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica na životnu sredinu za koju je kod nadležnog organa pribavljena saglasnost br. 353-02-01678/2006-02 od 06.11.2006., zaveden pod brojem 353-02-00109/2017-02 od 13.07.2017.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-azuriranje-studije-o-proceni-uticaja-rekonstrukcije-toplog-dela-linije-za-proizvodnju-impregnisane-kamene-vune-na-kp-3280-ko-surdulica/

Povratak...