f Zahtev za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – Kruševac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – Kruševac

02.10.2017

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Kruševca, na KP 3453 KO Bivolje

2. oktobar 2017.

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac JP“ VODOVOD KRUŠEVAC“ iz Kruševca, Dušanova 46, podneo Ministarstvu  zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na ažuriranu  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Kruševca, na KP 3453 KO Bivolje, teritorija Grada Kruševca, zaveden  pod brojem 353-02-00625/2017-02.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u  roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,i na vebsajtu ministarstvahttp://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Grada Kruševca, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 20. stav 3.i čl. 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04,36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 20.10.2017. godine sa početkom u 13 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne  Studije u prostorijama Grada Kruševca.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-centralno-postrojenje-za-preciscavanje-otpadnih-voda-grada-krusevca-na-kp-3453-ko-bivolje/

Povratak...