f Zahtev za Studiju o proceni uticaja izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju o proceni uticaja izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš

13.10.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš

13. oktobar 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće “NIS“ a.d. Novi Sad, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš, kapaciteta od oko 23000 m3, na k.p. 52, KO Crveni Krst, GO Crveni Krst, Grad Niš, za potrebe ozakonjenja objekata, zaveden pod brojem 353-02-700/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na sajtu http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-zatecenog-stanja-na-zivotnu-sredinu-izvedenih-objekata-na-skladistu-naftnih-derivata-nis/

Povratak...