f Zahtev za Studiju o proizvodnoj hali – Sevojno - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju o proizvodnoj hali – Sevojno

16.10.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dela proizvodne hale II i ugradnje peći za zagrevanje i homogenizaciju aluminijumskih blokova, na k.p. 4342/2, KO Sevojno

16. oktobar 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Impol-Seval Valjaonica Aluminijuma a.d., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dela proizvodne hale II i ugradnje peći za zagrevanje i homogenizaciju aluminijumskih blokova, na k.p. 4342/2, KO Sevojno, Sevojno, zaveden pod brojem 353-02-673/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na sajtu http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-dela-proizvodne-hale-ii-i-ugradnje-peci-za-zagrevanje-i-homogenizaciju-aluminijumskih-blokov/

Povratak...