f Podnet zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije u Subotici

25.10.2017

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SUBOTICA-INDUSTRIJSKA ZONA – SUU101/SUL101“, „TELEKOM SRBIJA“ a.d.

25. oktobar 2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10 i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 Investitor „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „SUBOTICA-INDUSTRIJSKA ZONA – SUU101/SUL101“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-392/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 33928/35 KO Donji grad, ulica Mali Bajmok bb, Subotica (46.074730о, 19.639581о).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Iyvor> http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11431

Povratak...