f Deveto zasedanje Zajedničke komisije sa Mađarskom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Deveto zasedanje Zajedničke komisije sa Mađarskom

17.10.2017

Deveto zasedanje Zajedničke komisije sa Mađarskom

17. oktobar 2017.

Na Devetom zasedanju Zajedničke komisije sa Mađarskom (Subotica, 16. i 17. oktobar 2017. godine) razmatrana su sva aktuelna pitanja ekonomske saradnje između delegacije Republike Srbije koju je prevodio Goran Knežević, ministar privrede i delegacije Mađarske koju je predvodio Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine.

Zasedanje se odvijalo prvog dana u okviru rada radnih grupa (RG) i drugog dana na Plenumu u sledećim oblastima: razvoj poslovnih aktivnosti (trgovina, investicije, saradnja privrednih i trgovinskih komora); saobraćaj, infrastruktura i energetika; poljoprivreda i zaštita životne sredine; informacione i komunikacione tehnologije; regionalna i prekogranična saradnja; medicinska i farmaceutska industrija i druge oblasti od obostranog interesa.

Ocenjeno je da je do sada saradnja sa Mađarskom u oblasti zaštite životne sredine bila veoma aktivna i da postoje ogromni potencijali za konkretizovanje prioritetnih oblasti saradnje između nadležnih organa dve zemlje. Srpsko-mađarska saradnja u oblasti zaštite životne sredine, u najvećoj meri se odvijala kroz Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji finansira EU iz fondova IPA, a u kojem je učestvovao veliki broj institucija i organizacija iz Vojvodine. Program je obuhvatao programski period 2007-2013. godine. Za programski period 2014-2020 Evropska komisija odobrila je program INTERREG IPA CBC Mađarska-Srbija i usvojen je Programski dokument u kome su definisani prioriteti, mere i aktivnosti koje će biti finansirane u navedenom periodu. Na Devetom zasedanju Zajedničke komisije sa Mađarskom dogovoreno je da se započne sa pripremom predloga zajedničkih projekata koji bi bili dostavljeni povodom trećeg poziva za predloge u okviru INTERREG IPA programa u 2018. godini.

Potvrđeno je da je saradnja sa Mađarskom posebno značajna kroz pružanje pomoći i podrške Srbiji u procesu harmonizacije zakonodavstva sa propisima EU i njihove implementacije, razmenu iskustava u korišćenju  pred-pristupnih fondova EU za period   2014-2020. Obe strane su dogovorile predlog buduće saradnje koji uključuje: izradu tehničke dokumentacije za investicione projekte u oblasti upravljanja otpadom, otpadnim vodama i remedijacije kontaminiranih lokacija; prekograničnu saradnju (vode, otpad, priroda, prevencija, spremnost i reagovanje u slučaju industrijskih/hemijskih udesa sa mogućim prekograničnim efektima, prekogranično kretanje otpada, voda i sanitacija kroz zajedničke pilot projekte).

Mađarska strana je posebno izrazila zainteresovanost za učešće biznis sektora u oblasti upravljanja tečnim i čvrstim otpadom, upravljanja opasnim otpadom, uključujući medicinski otpad i druge tokove opasnog otpada.

U oblasti klimatskih promena saradnja je moguća kroz razmenu iskustava u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, sa posebnim osvrtom na biodiverzitet, vode i šume. Mađarska strane je posebno izrazila zainteresovanost za bilateralnim susretom sa srpskom delegacijom na 23. Konferenciji Strana Konvencije o klimi (Bon, 6-17 novembar 2017. godine) i spremnost za razmenom stavova u vezi sa osnivanjem Balkanskog fonda za implementaciju nacionalnih ciljeva smanjenja emisija gasova staklene bašte.

Srpska strana je uručila Nacrt novog teksta Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Vlade Srbije i Vlade Mađarske, kojim će biti definisani oblici saradnje između nadležnih organa dve države u oblasti zaštite životne sredine.

Na kraju sastanka ministri su potpisali Protokol Devetog zasedanja Zajedničke komisije o ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Mađarske.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/deveto-zasedanje-zajednicke-komisije-sa-madjarskom/?lang=lat

Povratak...