f Saglasnost na Studiju Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje u Jagodini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na Studiju Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje u Jagodini

02.11.2017

Saglasnost na Studiju Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje u Jagodini

2. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta: Poslovno proizvodni kompleks – Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje, KO Kočino selo, Grad Jagodina

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta: Poslovno proizvodni kompleks – Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje, na katastarskim parcelama broj 2413/75, 2413/76 i 2413/77 KO Kočino selo, Grad Jagodina.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-izvedenog-projekta-poslovno-proizvodni-kompleks-fabrika-za-proizvodnju-sredstava-za-lepljenje-ko-kocino-selo/?lang=lat

Povratak...