f Нацрт измене и допуне Одлуке о „Караш-Нери“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Нацрт измене и допуне Одлуке о „Караш-Нери“

02.11.2017

Нацрт измене и допуне Одлуке о „Караш-Нери“

2. новембар 2017.

 

 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/2016), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине  оглашава

 

ЈАВНИ УВИД  

У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА”

 

         Подручје Предео изузетних одлика „Караш - Нера”, обухвата доње токове реке Караш са мртвајама, долину реке Нере у Србији као и пешчарска станишта на локалитету Мали песак, проглашено заштићеним подручјем од покрајинског значаја, односно II категорије, као Предео изузетних одлика „Караш–Нера” (у даљем тексту: ПИО „Караш-Нера”).

        ПИО „Караш–Нера” налази се у југоисточном делу АП Војводине, непосредно уз границу с Румунијом, на територији Општине Бела Црква, састоји се из три целине: „Караш”, „Нера” и „Мали песак” и обухвата делове катастарских општина Банатска Паланка (I,II), Врачев Гај, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово и Кусић.

 

                1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА” , одржаће се у трајању од 21 дан, од 17. октобра до 06. новембра 2017. године.

                Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш - Нера” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које су на основу овлашћења из чл. 43. и 102. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1400 часова у просторијама Општинске Управе Бела Црква,  Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква, канцеларија 40, Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка 20а и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, канцеларија 43 (приземље).

                Увид у студију заштите може се остварити на интернет страници Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, www.pzzp.rs , док се увид у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш - Нера”, може остварити на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs.  

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 08. новембром 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити, поштом или на писарницу: Покрајинском заводу за заштиту природе, Нови Сад, ул. Радничка 20а, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, и Општинске Управе Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква, са назнаком Предео изузетних одлика „Караш - Нера”– Јавна расправа о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске супштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш - Нера”  и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у уторак, 21. новембра 2017. године, са почетком у 1200 часова у Општинске Управе Бела Црква,  Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква.

Јавну расправу води комисија коју образује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4#

Povratak...