f SU - Još jedna u nizu baznih stanica mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU - Još jedna u nizu baznih stanica mobilne telefonije

07.11.2017

SU - Još jedna u nizu baznih stanica mobilne telefonije

7. novembar 2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4, podneo je dana 03.11.2017. pod brojem IV-08/I-501-406/2017, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: bazne stanice mobilne telefonije “SU-Radanovac UMTS” – SUU100, Dubrovačka br. 1, Subotica (46.1054352⁰, 19.7363166⁰) , na katastarskoj parceli broj 771 KO Palić.


Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 128, svakog radnog dana od 10-12 časova od 17.11.2017. do 15.12.2017., a javna prezentacija Studije održaće se 15.12.2017. godine u 12 časova u prostorijama Službe.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11448

Povratak...