f Javna prezentacija u Bačkoj Topoli - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna prezentacija u Bačkoj Topoli

17.11.2017

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   

17. новембар 2017.

 

Република Србија Општина Бачка Топола, Општинска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), и чланом 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/2015), орагнизује:  

        

                          ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   

Елаборат број: 630-УП/17 ЗА   ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА

на катастарској парцели број  6146/8 к.о. Бачка Топола –град, локација улица Моравска бр.25 у Бачкој Тополи инвеститор „ГЕБИ“д.о.о. Маршала Тита бр. 46 из Чантавирa

 

Урбанистички пројекат је израђен у сврху проширења садржаја пољоприврeдног комплекса, под бројем елабората: 630-УП/17 инвеститора „ГЕБИ“д.о.о. Маршала Тита бр. 46 из Чантавира, а јавна презентација се одржава у временском периоду од седам дана и то од: 17. 11. 2017. год закључно са даном  23. 11.2017. године.

Материјал Урбанистичког пројекта Елаборат број: 630-УП/17 са датумом израде новембар 2017. год. (текстуални и графички део) израђен јe од стране “COING” Д.О.О. за пројектовање, консалтинг, инжењеринг и трговину, Нови Сад, улица Словачка број 13, одгворни урбаниста Ивана Рудић, лиценца број 200 1419 13.

Материјал  је доступан  у наведеном термину у Услужном центру Општинске управе Бачка Топола, М. Тита бр.30 у временском интервалу од 8,00 до 15,00 часова  као и на сајту: www.btopola.org.rs:

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на писарници Општинске управе насловљено на Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове, и привреду, општинске управе Бачка Топола  М.Тита бр.30, у току трајања јавне  презентације, закључно са 23. 11. 2017. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица се евидентирају и прослеђују од стране овог Одељења Комисији за планове општине Бачка Топола.

Извор: http://www.btopola.org.rs/sr/node/513

Povratak...