f SU - Potrebna studija za baznu stanicu mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU - Potrebna studija za baznu stanicu mobilne telefonije

23.11.2017

SU - Potrebna studija za baznu stanicu mobilne telefonije

23.11.2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje: 

OBAVEŠTENjE  O DONETOM REŠENjU DA  JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat Bazne stanice mobilne telefonije „SUU74/SUL74 SU – BORE STANKOVIĆA“, na katastarskoj parceli 953 KO Stari grad, ulica Bore Stankovića br. 37 (46.109222o, 19.667246o), nosioca projekta  „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/11486_1.pdf

Povratak...