f Zahtev za potrebu studije za skladištenje opasnih materija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za potrebu studije za skladištenje opasnih materija

24.11.2017

Zahtev za potrebu studije za skladištenje opasnih materija   Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnih materija – otpadnih olovnih akumulatora, nikl-kadmijumskih baterija i baterija sa živom, elektronske i električne opreme, KO Užice, Grad Užice   24.11.2017.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

24. novembar 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće “Guli-Guli“’d.o.o Sevojno, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnih materija – otpadnih olovnih akumulatora, nikl-kadmijumskih baterija i baterija sa živom, elektronske i električne opreme, ukupnog kapaciteta skladištenja do 9 tona na dan, na k.p 9872 KO Užice, Grad Užice, zaveden pod brojem 353-02-750/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-skladistenja-opasnih-materija-otpadnih-olovnih-akumulatora-nikl-kadmijumskih-baterija-i-baterija/?lang=lat

Povratak...