f Zahtev za saglasnosti za skladištenje opasnog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za saglasnosti za skladištenje opasnog otpada

29.11.2017

Zahtev za saglasnosti za skladištenje opasnog otpada

  Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada (ukupne površine od oko 200 m2), KO Skupljen, SO Vladimirci

29. 11. 2017.

 

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta preduzeće PUTD “Nedeljković“ d.o.o Provo podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada (ukupne površine od oko 200 m2) i to ostataka tečnih goriva i ulja, u dva rezervoara kapaciteta 2×30 m3 (sa pregradama 4×15 m3), a koji nastaje pri servisiranju, baždarenju i čišćenju rezervoara za skladištenje naftnih derivata, na na k.p. 412/6 i 412/9, KO Skupljen, SO Vladimirci.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Rešenje možete preuzeti:

http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/PUTD_Nedeljkovic_-_Provo_-_Skladistenje_ostataka_goriva_i_ulja_-_oglas.pdf?lang=lat

 

Izvor:  http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-skladistenje-tecnog-opasnog-otpada-ukupne-povrsine-od-oko-200-m2-ko-skupljen-so-vladimirci/?lang=lat

Povratak...