f Javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

06.03.2020

Ministarstvo zaštite životne sredine je 6. marta 2020. godine objavilo Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva i Portalu e-Uprave.

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19). 

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-izgradnje-sistema-upravljanja-otpadom/?lang=lat

Povratak...