f „Tatravagonka Bratstvo“ Subotica podnela zahtev za „Proizvodnu halu“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Tatravagonka Bratstvo“ Subotica podnela zahtev za „Proizvodnu halu“

31.03.2020

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: „PROIZVODNA HALA“ - Tatravagonka Bratstvo

31.03.2020.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva „TATRAVAGONKA BRATSTVO“ d.o.o., Subotica, Bikovački put br. 2, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „PROIZVODNA HALA“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-116/2020, a koji se planira na katastarskoj parceli 37030 KO Donji grad, u Subotici (46.062292⁰; 19.688761⁰).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti elektronski, preuzimanjem sa sajta Grada Subotice (www.subotica.rs -> Životna sredina -> Oglasna tabla) ili sa adrese: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/501-116-2020.zip
Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu elektronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili poštom na adresu Grad Subotica, Gradska uprava, Služba za zaštitu životne sredine i održivir razvoj, Trg Slobode 1, I-128).

Povratak...