f Predlog četvrtog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predlog četvrtog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

18.09.2020

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade četvrtog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Predlog četvrtog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije („Izveštaj”) sačinili su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih ministarstava i drugih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji (RS) na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou (Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac). Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS, Misija u Republici Srbiji). Veći deo nadležnih organa i organizacija dostavio je svoja mišljenja u pisanoj formi ili putem maila. Veliki broj udruženja je dostavilo priloge za Izveštaj.

Tekst Predloga četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Srbiji može se preuzeti na Internet strani Ministarstva zaštite životne sredine: www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/izvestaji/4.%20Izve%C5%A1taj%20o%20sprovo%C4%91enju%20Arhuske%20konvencije%20fin..pdf

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja građana, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da primedbe, predloge i komentare na tekst Predloga izveštaja, pošalju do 20. oktobra 2020. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs ili pošalju na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br. 1, SIV 3, 11070 Novi Beograd.

Svi predlozi i informacije koji do pomenutog datuma budu poslati biće uzeti u razmatranje od strane predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine.

 

Povratak...