f Obaveštenje za procenu uticaja mešaone stočne hrane u Čantaviru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje za procenu uticaja mešaone stočne hrane u Čantaviru

22.12.2020

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: „Izgradnja industrijske zgrade – mešaona stočne hrane sa skladištem“-„GEBI“ d.o.o.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva, GeoEXPERTd.o.o., Subotica, Adolfa Singera br. 11, ovlašćen od strane preduzeća „GEBI“ d.o.o., Čantavir, Maršala Tita br. 46, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja industrijske zgrade – mešaona stočne hrane sa skladištem“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-276/2020, a koji se planira na katastarskim parcelama4550/2i8860K.O. Čantavir, Subotica (45.929773⁰; 19.757245⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog (22.12.2020.) obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13849

Povratak...