f Podnet zahtev za odlučivanje potrebe za studijom za baznu stanicu u Maloj Bosni - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za odlučivanje potrebe za studijom za baznu stanicu u Maloj Bosni

04.02.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta bazne stanice mobilne telefonije: „Mišićevo – SUU114 SUO114“-„TELEKOM SRBIJA“ a.d.

04.02.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije: „Mišićevo – SUU114 SUO114“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-48/2021, a koji se planira na katastarskoj parceli 41912/2 К.О. Donji grad, u Maloj Bosni, Subotica (46.007249⁰; 19.516556⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13976

Povratak...