f Podnet zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije na Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije na Paliću

23.03.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „Ludaško jezero 2 – SU120 SUU120 SUO120“

23.03.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „Ludaško jezero 2 – SU120 SUU120 SUO120“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-93/2021, a koji se planira na katastarskoj parceli 10106/1 К.О. Palić, Subotica (46.064412⁰; 19.823279⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14151

Povratak...