f Saglasnost na studiju za „SMB-BETONjERKA“ Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na studiju za „SMB-BETONjERKA“ Subotica

01.02.2022

Procena uticaja projekata na životnu sredinu Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je data saglasnost na Studiju procene uticaja na životnu sredinu za projekat „SMB-BETONjERKA“ d.o.o., Subotica.

01.02.2022.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Dana 01.02.2022. godine nosiocu projekta „SMB-BETONjERKA“ d.o.o., Subotica, Čantavirski put bb, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Fabrika za proizvodnju betona - betonjerka”, na katastarskoj parceli 35950/12 K.O. Donji grad, Subotica (45.057193⁰; 19.678778⁰).

Glavni razlozi na kojima se odluka zasniva se mogu videti u obrazloženju rešenja koje se u celosti može preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-20-2022.pdf

Studija, u kojoj su date mere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja mogu se u potpunosti preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-20-2022.pdf 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14931

Povratak...