f Zahtev za studiju za „Izgradnja bunara B-1/II na Vodozahvatu Bikovo“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za studiju za „Izgradnja bunara B-1/II na Vodozahvatu Bikovo“

24.01.2022

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu projekta: „Izgradnja bunara B-1/II na Vodozahvatu Bikovo“ JKP ”Vodovod i kanalizacija” Subotica.

24.1.2022.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva J.K.P. „Vodovod i kanalizacija“, Trg Lazara Nešića br. 9/a, Subotica, podneo je dana 21.01.2022. godine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja bunara B-1/II na Vodozahvatu Bikovo“, na katastarskoj parceli br. 2295/80 KO Bikovo, Subotica (46.019417°, 19.754287°). Zahtev je evidentiran u pisarnici Gradske uprave Subotica pod brojem IV-08/I-501-32/2022.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu lično, poštom ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Za obavljanje javnog uvida u prostorijama Službe, potrebno je najaviti se najmanje jedan radni dan ranije, elekronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili telefonom na broj 024 626 973.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14916  

Povratak...