f Potrebna izrada studije za Radio baznu stanicu u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna izrada studije za Radio baznu stanicu u Subotici

02.06.2022

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Radio bazne stanice „NS2374_02 SU_Subotica_Banijska_Kireška“ - GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd

02.06.2022.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 31.05.2022. doneto je rešenje pod brojem IV-08/I-501-142/2022, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Radio bazne stanice „NS2374_02 SU_Subotica_Banijska_Kireška“ - GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd, na lokacicji Kireška 59a Subotica na k.p. br. 678/2 KO Novi Grad (46.1101655°,19.6796769°), čiji je nosilac “A1 Srbija” d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-142-2022.pdf 

Povratak...