f Поднет захтев за FМ предајник PLAY RADIO 103.9 у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Поднет захтев за FМ предајник PLAY RADIO 103.9 у Суботици

24.10.2022

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Техничка документација радио станице - FМ предајника PLAY RADIO 103.9, на локацији Суботица, Отворени универзитет

24.10.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта "PLAY RADIO" ДОО, Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун, поднео је дана 16.09.2022. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Техничка документација радио станице - FМ предајника PLAY RADIO 103.9, на локацији Суботица, Отворени универзитет, 103.9 МHz за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције на к.п. бр. 3723/3 КО Стари град (46.101947°,19.664837°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-226/2022.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15383

Povratak...