f "GEBI" ДОО из Чантавира поднео захтев ГУ Суботица - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

"GEBI" ДОО из Чантавира поднео захтев ГУ Суботица

20.01.2023

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта "GEBI" ДОО ПО Чантавир, Маршала Тита 46., Чантавир, поднео је дана 17.01.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Доградња инсталације TNG и инсталације мешаног гаса MG (TNG/ваздух) за потребе технолошких потрошача у Чантавиру на к.п. бр. 8873 КО Чантавир (45.929203°,19.7545911°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-10/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15584

Povratak...