f Нови износим покрајинске административне таксе - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Нови износим покрајинске административне таксе

13.01.2023

Од 1. јануара 2023. године примењују се нови износи Покрајинске административне таксе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама ("Службени лист АП Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 – усклађени дин. изн., 45/2021 – усклађени дин. изн. и 54/2021 и 52/2022 - усклађени дин. изн.). Ова такса сада износи укупно 870,00 динара (за захтев за издавање решења 390,00 динара и за Решења 480,00 динара, што се може платити једном уплатницом). Висина и начин обрачуна таксе за издавање стручне основе, обвезници таксе, као и ослобађање или умањење од обавезе плаћања таксе прописује се на основу Тарифе Покрајинске административне таксе приложене у Покрајинској скупштинској одлуци ("Службени лист АП Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 – усклађени дин. изн., 45/2021 – усклађени дин. изн. и 54/2021 и 52/2022 - усклађени дин. изн.).

Инструкција плаћања, списак оних који су ослобођени од плаћања таксе и остале информације: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/Obavestenje-o-promeni-iznosa-PAT-ZA-SAJT.pdf

Извор: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/obavestenje-o-novim-iznosima-pokrajinske-administrativne-takse-za-izdavanje-akta-o-uslovima-zastite-prirode/

Povratak...