f Не треба студија процене утицаја за постројење неопасног отпада у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Не треба студија процене утицаја за постројење неопасног отпада у Суботици

28.02.2023

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета)

28.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 27.02.2023. донето је решење под бројем IV-08/I-501-30/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета) на к.п. бр. 14490 КО Нови град (46.0909997°,19.6861372°), чији је носилац "SAP INVEST PR", Боре Станковића бр. 37, Суботица.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-30-2023.pdf .

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15664

Povratak...