f Конкурс за суфинансирање пројеката изградње система управљања отпадом - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Конкурс за суфинансирање пројеката изградње система управљања отпадом

01.03.2023

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90. б. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС”, број 138/22), чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. Закон), чланом 43. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Службени гласник РС", број 12/22),

Министарство заштите животне средине расписује

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 2023. ГОДИНИ

Јавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са Законом о заштити животне средине средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон, у даљем тексту: Закон), Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Службени гласник РС", број 12/22), Уредбом о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-izgradnje-sistema-upravljanja-otpadom-u-2023-godini

Povratak...