f Расписан конкурс набавку механизације, машина и опреме за органску производњу - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Расписан конкурс набавку механизације, машина и опреме за органску производњу

16.03.2023

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години

16.3.2023.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023.години који је расписао Покрајиснки секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.

За реализацију активности предвиђено је укупно девет милиона динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 800.000,00 динара.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино прикључна механизација, машине и опрема купљене после 01.01.2023. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, јединственим царинским исправама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум након 01.01.2023. године.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу, који су сертификовани за органску производњу или се налазе у поступку сертификације, односно уколико су у систему органске производње, и то:

  1. Физичко лице:

- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

  1. Правно лице:

- привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

- земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

- сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Пријаве с потребном документацијом могу се доставити: путем поште, лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе или електронским путем -  АгроСенс платфома на начин описан у Упуству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа.

Детаљније информације и конкурсна документација: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

 

Povratak...