f Објављена прелиминарна ранг листа пројеката за смањења загађена ваздуха - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Објављена прелиминарна ранг листа пројеката за смањења загађена ваздуха

23.03.2023

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2023. години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-211/1/23-03 од 8. фебруара 2023. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), објављује

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине је дана 8. фебруара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2023. години, који ће омогућити смањење испуштања загађујућих супстанци из индивидуалних извора у животну средину у циљу примене мера за унапређење квалитета ваздуха и предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења на територији Републике Србије.

На Јавни конкурс пристигло је укупно 25 пријава.

Комплетну Прелиминарну ранг листу можете преузети: https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0.pdf

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/preliminarna-rang-lista-projekata-za-finansiranje-iz-sredstava-mzzs-rs-po-javnom-konkursu-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-srbiji-iz-individualnih-izvora-u

Povratak...