f Министарство екологије подржало 43 пројекта за санацију или замену котларница - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Министарство екологије подржало 43 пројекта за санацију или замену котларница

23.03.2023

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РС ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-212/1/23-03 од 8. фебруара 2023. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), објављује   

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине је дана 8. фебруара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години, који ће омогућити смањење испуштања загађујућих супстанци у животну средину, из котларница за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалних самоуправа, с циљем унапређења квалитета ваздуха, предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења и заштите и унапређивања животне средине.

На Јавни конкурс пристигло је укупно 55 пријава.

Комплетну Прелиминарну ранг листу можете преузети: https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_0.pdf

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/preliminarna-rang-lista-projekata-za-finansiranje-iz-sredstava-mzzs-rs-po-javnom-konkursu-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-realizacije-projekata-nabavke-zamene-rekonstrukcije-i-sanacije-kotlarnica-za-grejanje-u

Povratak...