f Сагласности на студију о утицају на животну средину Соларне електране "Биково 1" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Сагласности на студију о утицају на животну средину Соларне електране "Биково 1"

20.12.2023

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Соларна електрана "Биково 1" на к.п. 103/6 КО Биково

20.12.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОНУ СРЕДИНУ 

Дана 15.12.2023. донето је решење под бројем IV-08/I-501-216/2023, којим се даје сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Соларна електрана "Биково 1" на к.п. бр. 103/6 КО Биково (46.00744°,19.68481°), чији је носилац "UNTERMOLO" ДОО , Новосадског сајма 3, Нови Сад .

Против овог решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

https://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-216-2023.pdf .

Извор: https://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/16131  

Povratak...