f Јавни увид и расправа на Нацрт одлуке о заштити „Слатине средњег Баната“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Јавни увид и расправа на Нацрт одлуке о заштити „Слатине средњег Баната“

22.12.2023

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ

У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА“

Предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната“, налази се у Републици Србији, у АП Војводини, у Севернобанатском и Средњебанатском округу и простире се дуж Тисе и Кикиндског канала између насеља Иђош, Сајан, Бочар, Ново Милошево и Меленци, проглашава се за предео изузетних одлика под називом „Слатине средњег Баната“ и ставља под заштиту као подручје II категорије од покрајинског, односно великог значаја (у даљем тексту: ПИО „Слатине средњег Баната“).

1. ЈАВНИ УВИД У Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“ и Студију заштите ПИО „Слатине средњег Баната“ (у даљем тексту: Документи о заштити), одржаће се у трајању од 22 дана, у периоду 25.12.2023.-15.01.2024. године.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја ПИО „Слатине средњег Баната“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, односно Покрајински завод за заштиту природе биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 39 (приземље), Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад, Градске управе Зрењанин, Одељење за привреду, Одсек за заштиту и унапређивање животне средине, Зрењанин, ул. Слободана Бурсаћа 4, Градске управе Кикинда, Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, Одсек за заштиту животне средине, Краља Петра I 41, Кикинда, Општинске управе Нови Бечеј, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине (канцеларија бр. 12), Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј и Општинске управе Чока, Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове, за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, Потиска бр. 20, Чока.

 Увид у документе о заштити може се остварити на званичним интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs), као и Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs), Града Кикинда (www.kikinda.org.rs), Општине Нови Бечеј (www.novibecej.rs) ) и Општине Чока (www.coka.rs).

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 15.01.2024. године, доставити примедбе на документа о заштити у писаној форми, поштом на адресу: 2 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „ПИО Слатине средњег Баната – Јавна расправа о документима о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“ и Студија заштите ПИО „Слатине средњег Баната“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби одржаће се у Сали Скупштине града Зрењанина (Трг слободе 10, Зрењанин), у петак, 19.01.2024. године, са почетком у 11:00 часова. Јавну расправу води Комисија коју образује Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе, након спроведене јавне расправе.

Извор: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/javni-uvid-i-javnu-raspravu-u-nacrt-pokrajinske-skupstinske-odluke-o-zastiti-predela-iuzetnih-odlika-slatine-srednjeg-banata-i-studiju-zastite-predela-izuzetnih-odlika-slatine-srednjeg-banata/

Povratak...