f За канализациону мрежу у Суботици не треба студија о процени утицаја - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

За канализациону мрежу у Суботици не треба студија о процени утицаја

03.01.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Изградња јавне канализационе мреже у Суботици

03.01.2024.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Дана 03.01.2024. донето је решење под бројем IV-08/I-501-225/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња јавне канализационе мреже у Суботици на к.п. бр. 4513, 14790/5, 14525, 14790/4, 11880, 11826, 14546/6, 14550/2, 11831, 14332/4 , 1438/2, 1438/1, 25513 , 17453, 17569, 25503, 5384/1, 2125, 900/23, 900/22, 5384/1, 5329/1, 5328/2, 655/5, 5330/1, 665/1, 661, 674/10, 5325/1, 5323, 5322, 5327, 681/1, 5324/1, 5321, 5324/1, 694/3, 694/2, 5320/1, 5320/4, 129/4, 129/3, 71/5, 72/3, 5309, 121/5, 708/2, 18114/2, 25517/1, 376, 5313/1, 440/8, 5314/2, 5314/4, 5314/5, 5314/7, 5314/6, 5331/3, 5311/2, 25495/6, 15795/10, 15794/1, 327/3, 327/2, 39, 40/3, 42/1, 5303, 5313/1, 5302/1, 5302/2, 15753/6, 15753/7, 5302/1, 15758/2, 15761/2, 15763/2, 15757/2, 15771/2, 15783/6, 15823, 15898/1, 15867/4, 15967/2, 15966/4, 15898/1, 15866/4,15752/20, 15799/3, 15795/10, 15794/1, 15790/1, 15788, 15786/8, 15785/14, 15784/1, 15783/6, 15794/1, 15793/2, 15789/6, 15785/5, 15785/8, 15784/7, 15818/2, 15820/25, 15820/8, 15820/23, 15822/6, 15821/2, 15967/5, 15966/4, 15689, 25495/6, 15688/2, 15811/9, 15811/4, 15812/7, 15816/1, 15817/11, 15816/2, 15969, 15885, 15898/1, 15873/5, 15898/1, 15976, 15971, 15677/2, 15660, 15987/3, 16008, 15937, 15934/2, 15933/2, 15930/7, 15935/6, 16091, 1536/12, 15936/11,15936/10, 16082/6, 16082/5, 16090/11, 16093/5, 15935/5, 6090/9, 16901, 19035/2, 19035/13, 19035/4, 19035/12, 19035/11, 19035/1, 25502/1 К.О. Нови Град, 855/1, 855/2, 1437 К.О. Палић 21211/13, 21209/13, 21209/14, 21209/15, 21217/13, 21216/12, 21209/10, 21216/3, 21217/3, 21211/17, 20998/7, 21000/2, 21022/3, 21022/4, 21023/8, 20999/2, 20721/4, 20716, 20711/2, 20719/2, 20721/4, 20723/2, 20722/2, 21256/2, 20746/23, 20746/22, 20746/21, 20746/24, 20998/25, 20746/9, 21251/4, 20998/21, 20998/23, 21958, 20703/1, 20592, 20703/1, 21829, 21831/2, 22045, 22121, 22193, 5303, 5450, 5449, 5451, 5547, 5540, 5536/1, 5534, 5531, 5530, 2746, 5432/1, 1596, 5426, 1576/1, 1575, 1577, 5365, 5363/1, 1536, 5357, 5433, 5358/1, 5434, 5435, 3007, 5436, 5350, 5443, 5348, 5444, 5442, 5441, 20401, 1231/20, 20183, 20212, 20046,20212, 20118, 20079, 20012, 19604, 19632/5, 19630, 19632/3, 5318/1, 19584, 19630, 19632/3, 19993, 25537/1, 24022, 25545, 24128, 24028/15, 24028/16, 24028/17, 24028/18, 24028/19, 24028/20, 25532/3, 24563/3, 25537/1, 24569, 24555/2, 24594/11, 24687 К.О. Стари Град 1109, 37236/4, 37236/5, 37236/6, 37236/7, 37021/1, 37021/2, 37021/3, 37021/4, 37021/5, 37021/6, 37021/7, 37021/8, 37021/9, 37021/10, 37021/11, 37021/12, 36893, 37236/4, 37236/5, 37236/6, 37236/7, 36909/3, 35572/13, 3557/4, 37233/1, 35639/25, 35714/25, 35714/20, 35714/19, 35642/1, 35714/20, 35623/4, 35622/19, 35623/1, 35624/2, 35617/2, 35620, 37266, 35622/1, 37230/4, 33926/12, 33927, 33982, 33960/2, 37229, 33977, 37230/4, 34033/103, 34033/125, 33926/12, 37228/2, 37228/3, 33959/2, 33964/3, 11978, 10770, 34178/19, 11979, 11907/1, 11982, 11981/1, 11981/5, 11988, 11893, 11894/1, 21124/3, 21142, 21121/1, 21119/1, 31704/31, 31704/32, 32248/1, 32175, 37227, 37261, 37225/3, 31729, 31717/18, 11810, 11840/1 К.О. Доњи Град (/°,/°), чији је носилац Град Суботица, Трг слободе бр. 1 .

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

https://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-225-2023.pdf .

Извор: https://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/16157

Povratak...