f Rezultati sprovođenja SEVESO II Direktive - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rezultati sprovođenja SEVESO II Direktive

19.02.2012

Postupajući po odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, operateri koji na svojoj lokaciji mogu imati veće količine opasnih materija, dostavili su Ministarstvu Obaveštenje u kome su u skladu sa zakonskim kriterijumima odredili kojoj grupi Seveso postrojenja pripadaju. Na osnovu pristigle dokumentacije, identifikovano je da se na teritoriji Republike Srbije nalazi ukupno 101 Seveso postrojenje, od kojih je 45 višeg i 56 Seveso postrojenja nižeg reda.

U toku 2011. godine u okviru IPA projekta ''Jačanje kapaciteta inspekcije i zainteresovanih strana'', a uz pomoć stranih eksperata kompetentnih za sprovođenje Seveso direktive održano je više seminara i radionica, za inspektore i operatere, koji su se odnosili na implementaciju Seveso direktive u domaćem zakonodavstvu i na izradu dokumenata Politike prevencije udesa i Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa.

Takođe, u okviru projekta izvršena je izrada alata za inspekcijski pregled na terenu (ček liste za inspekcijski pregled) kao i alata za određivanje prioriteta u inspekcijskim pregledima Seveso postrojenja nižeg reda.

Obzirom da je zakonski rok za izradu Politike prevencije udesa istekao, u ovom momentu oko 70 odsto operatera Seveso postrojenja nižeg reda dostavilo je nadležnom inspektoru elaborat o Politici prevencije udesa. Predstoje inspekcijski pregledi povodom usaglašenosti dostavljene dokumentacije sa zakonskom regulativom i utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu sa propisanim.

Preliminarni spisak SEVESO postrojenja možete preuzeti ovde, a SEVESO postrojenja nižeg reda ovde.

 

Izvor: http://www.aarhuskg.rs/news/?id=1032

Povratak...