f Obaveštenje o zahtevu za izdavanje saglasnosti i Izveštaj o bezbednosti operatera IHP Prahovo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o zahtevu za izdavanje saglasnosti i Izveštaj o bezbednosti operatera IHP Prahovo

21.03.2012

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS", br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon i 43/11-US), Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „IHP Prahovo", Holding AD Prahovo iz Prahova, Negotin.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, soba 134 ili 151, kao i u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin, kancelarija 74, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, .

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti Ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i rasprava biće održana 23. aprila 2012. godine, u prostorijama Opštine Negotin - Velika sala, sa početkom u 12 časova.

Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-zahtevu-za-izdavanje-saglasnosti-i-Izvestaj-o-bezbednosti-operatera-IHP-Prahovo-1645-c83-content.htm

Povratak...