f Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom

30.03.2012

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 55. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 4/10, 4/11), a u vezi realizacije projekta „Projekt održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini“, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, kao Koordinator projekta, u ime i za račun Fonda za zaštitu životne sredine

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

zasufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini

 

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1.Unapređenje upravljanja otpadom (Nabavka kanti i kontejnera za odlaganje otpada, adekvatnih posuda i kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada)

2.Monitoring kvaliteta životne sredine

-Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha

-Izrada studije o stanju i uticaju polena alergenih biljaka u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine

-Kontrola kvaliteta površinskih i podzemnih voda

-Monitoring nepoljoprivrednog tla u naseljima, industrijskim zonama, zonama deponija i zaštićenim područjima

-Monitoring buke u životnoj sredini

3.Uređenje/oplemenjivanje prostora, neadekvatnih odlagališta otpada i podizanje (sadnja) zaštitnih zelenih pojaseva;

4.Kontinuirana edukacija javnosti u oblasti zaštite životne sredine (Sprovođenje tematskih medijskih kampanja na regionalnom i lokalnom nivou u vidu promovisanja principa održivog upravljanja otpadom, značaja podizanja zaštitnog zelenila, zaštite biodiverziteta, principa održivog razvoja, unapređenja eko-etno turizma);

5.Unapređenje upravljanja i promocije prirodne baštine i zaštićenih područja (Aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija; Jačanje kapaciteta čuvarske službe; Promocija zaštićenih područja);

6.Monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine; Monitoring zdravstvenog stanja i aktivnosti na zbrinjavanju strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta;

7.Aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini;

8.Realizacija pilot projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije;

Opšti uslovi Konkursa:

Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:

a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 3.);

b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektnu oblast 7.);

c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, zaštićeno stanište i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5., 6.);

d) registrovane stručne – specijalizovane organizacije i ustanove;

(za projektne oblasti 4., 6., 8. )

e) fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 8. )

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Rok za podnošenje projekata je 17. april2012. godine.

Konkursna dokumentacija:

Uz prijavu učesnici obavezno dostavljaju:

- Rešenje, uverenje, potvrdu, izvod da je podnosioc prijave upisan u registar nadležnog organa;

- Za udruženja građana overenu fotokopiju izvoda iz statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;

- Projekat koji sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumiza dodelu sredstava:

- nova i kreativna rešenja problema iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine;

- dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

- broj učesnika nosioca projekta;

- ukoliko se projekat realizuje uz učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;

- medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);

Visina sredstava koja se dodeljuje po prijektu:

 f) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;

g) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;

h) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;

i) stručnim – specijalizovanim organizacijama, ustanovama, fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:

Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 27. april 2012. godine.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:

Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini“Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adresa Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon             021/487-4456      , kontakt osoba Tankosava Čanak).

Dostavljanje izveštaja:

Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:

- završni izveštaj o realizaciji projekta;

- finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa overene od ovlašćenog lica), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima;

- izveštaj o namenskom korišćenju sredstava;

- izjavu korisnika o sprovedenoj proceduri javne nabavke;

- Zapisnik/proceduru o odabiru izvođača za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnim nabavkama;

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1314

Povratak...