f Izdavanje integrisane dozvole LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izdavanje integrisane dozvole LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o.

28.05.2012

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. iz Beočina, broj 501-00316/2010 od 23.02.2010. godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2121

Povratak...