f Odgovor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom EPO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odgovor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom EPO

17.09.2012

Povodom zahteva za ukidanjem nepotrebne konkursne dokumentacije od 16.04. 2012. godine čiji je sastavni deo i predlog Arhus centra Subotica za razmatranje izmene (ukidanje) člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućih dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Ekološkom pokretu Odžaka je iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom stigao je odgovor koji u celini prenosimo.

Kancelarija za saradnju sa civilnim drustvom Vlade Republic Srbije je u postupku prikupljanja predloga za izmenu i dopunu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućih dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, kako od strane organizacija civilnog društva, tako i od organa državne uprave koji sprovode konkurse. Nakon završetka ove faze, u narednom periodu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će pristupiti formulisanju konkretnih predloga za izmenu i dopunu gore navedene Uredbe i uputiti ih predlagaču, Ministarstvu pravde i državne uprave.

Treba imati u vidu da je prilikom definisanja Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućih dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, uzeto u obzir potraživanje minimalno neophodne konkursne dokumentacije, naročito u poređenju sa znatno obimnijom i kompleksnijom dokumentacijom, koja se zahteva prilikom apliciranja na konkurse za dobijanje međunarodnih donatorskih sredstava.

Takođe, ovim putem želimo da ukažemo na član 5a, stav 3. Zakona o agenciji za privredne registre, u kome se navodi da “ Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, Agencija će ustupiti podatke i dokumenta bez naknade, na pismeni i obrazloženi zahtev, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.” Ova odredba u praksi znači da državni organi koji raspisuju konkurs za dodelu sredstava mogu da se obrate Agenciji za privredne registre radi dostave predmetne dokumentacije bez naknade. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ukazuje državnim organima na postojanje ove mogućnosti, ali treba imati u vidu da se radi o procesu podizanja nivoa svesti zaposlenih u organima državne uprave, kao i promeni dosadašnjeg sistema rada, za šta je svakako potreban određeni vremenski period. U tom smislu ohrabrujemo i organizacije civilnog društva da se prilikom podnošenja konkursne dokumentacije pozivaju na navedenu odredbu Zakona o agenciji za privredne registre.

Izvor: Ekološki pokret Odžaka

Povratak...